четвъртък, 3 ноември 2011 г.

Лев или евро в условията на разпад в еврозоната

Левовете в марки!

 
 

Изпратено до Вас от Комитата чрез Google Читалня:

 
 

чрез Икономика на всичко от Йордан Матеев на 11-11-3

Продължавам темата, която започнах в новините по bTV преди два дни за това какво се случва ако еврозоната започне да се разпада и Германия се върне към марката. Това е напълно реалистичен сценарий, макар и все още малко вероятен, чието развитие зависи от това дали Гърция, Испания и Италия ще започнат спешни реформи за балансиране на бюджетите си. Това обаче е по-вероятния сценарий в сравнение с този, при който страни като Гърция, Испания и Италия напуснат еврозоната, за които това ще най-тежката възможна катастрофа, тъй като би увеличило още повече тежестта на дълговете им. Първо вижте какво пише в Закона за БНБ.

Чл. 29. (1) Официалният валутен курс на лева към германската марка е 1 лев за 1 германска марка.
(2) Когато законно платежно средство във Федерална република Германия
стане общата валута на Европейския съюз – еврото, официалният валутен курс на лева към еврото се определя чрез умножаване на курса по ал. 1 по офици-
алния курс, по който германската марка се е конвертирала към еврото. Така
определеният курс се обнародва в „Държавен вестник" от Българската народна
банка. 
Чл. 30. При поискване Българската народна банка е длъжна да продава и да купува без ограничения на територията на страната евро срещу левове на основата на спот валутни курсове...
Очевидно ако Германия се върне към марката законът трябва да се промени, защото иначе ще се стигне до противоречие. Но най-вероятното и най-разумно решение е България да запази ал.1 на чл. 29, да премахне ал. 2 и да замени "евро" с "марка" в чл. 30. Тоест България отново да се върне към фиксиран курс към марката. Защото Германия не обича да пуска печатницата за пари, не обича голямата инфлация и държи на стабилността, а България ще спечели ако лева е вързан към стабилна валута, при това на страна, която е основен търговски партньор.

Сега да помислим какво означава това за всеки от нас. Цената на германската марка веднага ще скочи спрямо еврото, защото в еврозоната ще останат недисциплинираните страни, а оттам и левът ще скочи спрямо еврото. Следователно всеки, който има спестявания в евро ще загуби. А всеки, който има задължения в евро ще спечели, защото те ще се обезценят. Тоест ако вярвате в този сценарий трябва да държите парите си в лева и да взимате кредити в евро.

Малко по-сложно става положението ако Германия и други страни напуснат и се обединят около нова валута, например северно евро. Тогава България сащо най-вероятно ще фиксира лева към по-стабилната валута, в случая северното евро. И сегашното евро отново е губещо.  

 
 

Какво можете да направите оттук:

 
 

Няма коментари: